Викладання філософії в Черкаському загально-технічному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту розпочалося з вересня 1965 року. До 1969 р. існувала лише секція суспільних наук, до якої входили викладачі ідеологічних дисциплін – доценти Маруня П.Ю., Казінкін І.Я., Шпак В.Т. і Чечель Г.Д.

В 1969 р. видається наказ профільного Міністерства про створення в філії кафедр, в т.ч. кафедри гуманітарних дисциплін, на якій викладались як суспільні дисципліни, так й українська та іноземні мови, фізичне виховання. Завідувачем кафедри було обрано доцента, кандидата філософських наук Шпака В.Т. Прийшли нові викладачі: Вахній В.О.Леус В.Г.Кисіль С.А.

Поступово в Черкаському факультеті зростає кількість студентів, збільшувалися обсяги роботи, було введено повний цикл навчального процесу (раніше студенти навчалися в Черкасах три роки, а завершували навчання в Києві), а також відкрито денну форму навчання. В 1979 р. було створено кафедру марксизму-ленінізму. (Завідувач кафедри доцент Шпак В.Т.) Склад кафедри поповнили доцент Кобко В.І., доцент Свічинський М.М., доцент Красиловець Н.П., доцент Серафімов І.Ю., доцент  Оніпченко В.П., викладачі Єрмілов Є.П.Березняк О.Г.Губа П.І.Баландюк В.С. При кафедрі діє методичний кабінет (завідувач кабінету Братко К.В., згодом Марченко О.В.) Згодом черкаський факультет Київського інженерно-будівельного інституту було реорганізовано у філіал Київського політехнічного інституту. Зросла кількість спеціальностей, відкрито ряд факультетів.

В 1984 р. завідувачем кафедрою було обрано доктора економічних наук, професора Губаря С.І. В 1988 р. виділилась кафедра економіки, яку очолив Губар С.І., а  згодом виділено ще три: історії України, філософії та політекономії. В 1990 році завідувачем кафедри філософії було обрано професора Шпака В.Т., який в 1987 р. вперше в Черкаському філіалі КПІ захистив докторську дисертацію. Прийшли нові викладачі: доценти Данилюк А.Л., Кунченко В.І., Данилова Н.О. З 1994 року до складу кафедри входять доценти Руденко І.І., Лазарчук Ю.В.  З набуттям статусу самостійного вищого закладу в – Черкаського інженерно-технологічного інституту – в 1992 році при кафедрі філософії відкрито аспірантуру. Яку закінчили доктори філософських наук, професор Бойко А.І., доцент Кожемякіна О.М., кандидати філософських наук доценти Кулєшов О.В. Дроздова Т.О., старший викладач Будавицький О.А.

Після отримання статусу університету розширилось коло дисциплін – запроваджено логіку, етику, естетику, релігієзнавство, культурологію, історію культури, методологію наукового пізнання, сучасну світову філософію, філософські проблеми інформатики, філософські основи бізнесу.

В період 1995 по 2002 – на кафедрі розпочинають викладання –  Бойко А.І., Гудима І.П., Кулєшов О.В., Кожемякина О.М., Дроздова Т.О., Даценко В.С.

 

Результати наукових досліджень викладачів кафедри філософії містяться в монографіях, статтях, викладені в доповідях на численних наукових конференціях.

З вересня 2013 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор Бойко Анжела Іванівна.

З 2016 року – кафедра має назву філософських і політичних наук.

З 2017 року на кафедрі здійснюється набір здобувачів вищої освіти на підготовку бакалаврів та магістрів за освітньо-професійною програмою “Політична філософія”.

З 2018 року здійснюється набір здобувачів освітньо-наукового ступеня Доктор філософії (Ph.D.)

З 2019-2020 навчального року у складі кафедри філософських і політичних працюють доктор філософських наук, професор. Бойко А.І., доктор філософських наук, професор Богданов В.С., доктор філософських наук, доцент Кожем’якіна О.М.,  кандидат філософських наук, доцент Даценко В.С., кандидат філософських наук, доцент  Астапова-Вязьміна О.І., кандидат політичних наук Калініченко М.М., викладач Рилова О.Ю.

З 2013 року на кафедрі проводяться щорічні наукові заходи: Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю “Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект”Філософський Форум до Міжнародного дня філософії.  

У  2021 році акредитовано ОП Політична філософія освітнього рівня «бакалавр».

В 2022 році акредитовано як зразкову ОНП Політична філософія освітньо-наукового рівня «доктор філософії».

При кафедрі працює ГО “Центр соціальних комунікацій”, яка з серпня 2021 р. реалізує міжнародний проєкт «Програма з розширення можливостей заради відновлення порозуміння для лідерів громад в Україні «Мир у цифровий час».

На кафедрі видається науковий журнал «Гуманітарний вісник», а також плідно працює Центр соціальних технологій, де викладачами та студентами кафедри проводяться соціологічні опитування щодо актуальних проблем сучасної політичної філософії, електоральних настроїв містян, визначення трендів громадської думки.

Студенти беруть участь у дискусійному філософському клубі «Центр сучасної філософської та політичної освіти».

Викладачі кафедри працюють над науковими темами «Філософські основи соціально-політичного прогнозування» (номер державної реєстрації НДР: 0117U007472) та “Гуманітарні аспекти національної безпеки держави” (номер державної реєстрації НДР: 0121U110764) під науковим керівництвом доктора філософських наук, професора Бойко Анжели Іванівни. В межах наукової теми здійснюються дослідження теоретичних та практичних аспектів концептуалізації та методологічних засад соціально-політичного прогнозування, різновидів та ефективності у вибудові стратегій розвитку суспільства та виявленні кризових проблемних явищ, зокрема, в сфері національної безпеки. 

Викладачі кафедри є активними учасниками Міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Колектив кафедри активно співпрацює в напрямках науково-дослідної, навчальної та навчально-методичної роботи і обміну досвідом з різноманітними українськими та міжнародними інституціями з метою поліпшення якості підготовки фахівців.

Прагнемо нових здобутків!