2018 – 2021
Наукова тема: «Філософські основи соціально-політичного прогнозування»

Д.р.н. 0117U007472
Актуальність НДР: У роботі передбачено здійснити oбґрунтування теоретико-методологічних основ соціально-політичного прогнозування, що є важливим складником оптимізації вироблення рішень та системного розуміння стратегій суспільного розвитку. Філософське осмислення ключових засад соціально-політичного прогнозування сприяє увиразненню напрямів, чинників та тенденцій соціальних змін в широкому контексті глобально-глокальних тенденцій сучасності, рoзрoбці відповідних часу та сучасним потребам зaсaд стратегування регіонального та галузевого
розвитку; визначенню пріоритетних нaпрямів соціально-політичної модернізації суспільства з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників.
Об’єкт дослідження – концептуальні засади соціально-політичного прогнозування як вірогіднісного дослідження тенденцій та перспектив майбутнього стану соціально-політичних явищ та процесів.
Мета роботи – розкриття сутнісних та концептуальних засад соціально-політичного прогнозування, виявлення провідних теоретико-методологічних підходів до соціально-політичного прогнозування в сучасній філософії та конкретизація його темпоральної проблематизації, здійснення
аналізу методів прогнозування соціально-політичних процесів.
Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження становить комплекс загальнофілософських, загальнонаукових та спеціальних методів. У дослідженні використано системний, структурно-функціональний, соціо-синергетичний, історико-логічний, феноменологічний, екзистенційно-аналітичний методи та підходи, що дозволило забезпечити цілісність та обґрунтованість наукових результатів. Апробація результатів роботи. Основні положення і практичні результати роботи доповідались, обговорювались та одержали позитивну
оцінку на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах. Зокрема: на V, VI, VII Всеукраїнських наукових конференціях ««Соціальні та гуманітарні технології: філософсько–освітній аспект» (м. Черкаси, березень 2018, 2019, 2020 рр.); V, VI, VII Форумах з нагоди Міжнародного дня філософії («Філософія для життя» (м. Черкаси, листопад 2018 р.), «Філософія як здатність жити в світі» (м. Черкаси, листопад 2019 р.), «Екзистенційні виклики Covid-19: філософія в пошуках сенсів» (м. Черкаси, листопад 2020 р.); ХVІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні наукові дослідження: теоретичні та практичні аспекти» (м. Дніпро, квітень 2019 р.); Міжнародній науковій конференції «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність” (м. Дніпро, травень 2019 р.), Міжнародній науковій конференції «Травневі студії: історія, міжнародні відносини» (м. Вінниця, травень 2020 р.), Міжнародному теоретико-етодологічному семінарі «Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела у постмодерному суспільстві» (Єгипет, м. Александрія, січень 2020 р.) та ін.. Економічні, соціальні та науково-технічні ефекти результатів роботи. Науково-теоретичні положення дослідження впроваджено в навчальний процес ЧДТУ ОП «Політична філософія», відображено в
рукописах статей, монографій та методичних рекомендацій, обговорено на стратегічних сесіях з питань розвитку територіальних громад різного рівня.
Перспективами подальшого розвитку дослідження є активізація процесів сприяння стратегічного рoзвитку громад на основі концептуалізації теоретичного обгрунтування та розробки наукових засад теорії і методології інституціоналізації соціально-політичного прогнозування з урахуванням
актуальних і потенційних тенденцій цивілізаційного розвитку.
Публікації. Основні результати НДР викладені в 16 наукових працях, з яких 8 статей в наукових вітчизняних і міжнародних виданнях, 3 розділи монографій, 5 тез доповідей в збірниках матеріалів наукових конференцій.

2021 – 2024
Наукова тема: «Гуманітарні аспекти національної безпеки держави»
Д.р.н.: 0121U110764
Анотація

Національна безпека, на нашу думку, являє собою стан національного суспільства зі сталими соціальними інститутами, що потенційно не несуть в собі ризики примусової зовнішньої видозміни будь-якої державної складової. Такий підхід дозволяє вбачати в національній безпеці – не тільки
сукупність мір, заходів та інститутів по збереженню держави, але й необхідність формування сталого ідеологічного каркасу усвідомлення власної державної ідентичності та важливість безпеки держави як цінності.
Ці аспекти знаходять своє відображення в гуманітарних аспектах національної безпеки.
В свою чергу, така теза вимагає пошуків ефективних механізмів формування вищезазначеного усвідомлення та закріплення відповідного ідеологічного дискурсу між поколіннями. Видається важливим, що таким провідним механізмом втілення зазначеної мети може виступати національна
освіта, якщо саме вона орієнтована і базується на зазначених вимогах. Крім того, до каналів формування гуманітарної складової національної безпеки можуть бути віднесені соціальні комунікації, національна ідея, соціально-гуманітарні дослідження та розвиток соціальних технологій відповідного спрямування.