Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій). Освітня програма може визначати єдину в її межах спеціалізацію або не передбачати спеціалізації.

    

 Відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають студенти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу. 

 Здобувачі вищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку вибіркових дисциплін.

Запис студентів на вивчення НДВВ відбувається через мобільний застосунок «Студент ЧДТУ»  та інформаційно-аналітичну систему підтримки освітньої діяльності ЧДТУ. У виняткових випадках (з дозволу декана факультету) допускається прийом заяв на вивчення  НДВВ у паперовій формі. Паперова заява подається до деканату факультету, на якому навчається здобувач вищої освіти. 

ЯК ОБРАТИ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ?